ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ สำหรับตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา ดาวน์โหลดคู่มือApplication สำหรับคณะกรรมการสหกรณ์ในการตรวจสอบการดำเนินการของสหกรณ์ประจำวันอย่างรวดเร็ว จากทุกที่ ทุกเวลา และกำกับสหกรณ์ได้อย่างโปร่งใส ดาวน์โหลดคู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด (ชุดที่ 31) ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 อนุมัติทุนส่งเสริม การ ...


ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด (ชุดที่ 31) ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 มีมติให้สมาชิกที่มีบุตรกำลังศึกษา ...


ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 (นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์) ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด ...


อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัต หมวดที่ 4 และข้อ 10 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวั ...


ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอออกกฎกระทรวงเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดําเนินงานและการกํ ...


ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์