ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ สำหรับตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา ดาวน์โหลดคู่มือApplication สำหรับคณะกรรมการสหกรณ์ในการตรวจสอบการดำเนินการของสหกรณ์ประจำวันอย่างรวดเร็ว จากทุกที่ ทุกเวลา และกำกับสหกรณ์ได้อย่างโปร่งใส ดาวน์โหลดคู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์อมมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด หมวดที่ 4 ข้อ 10 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิ ...


ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราจำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถ ...


ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด (ชุดที่ 29) ครั้งที่ 7/2562 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีมติให้สมาชิกยืน่เอกสารขอรับทุนส่งเส ...


เรื่อง เปลี่ยนแปลงเงินฝากออมทรัพย์/ออมทรัพย์พิเศษ "ให้สมาชิกฝากเงินได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือน ต่อบัญชี โดยไม่รวมกับยอดเงินที่สมาชิกฝากโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน ...ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์