ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ สำหรับตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา ดาวน์โหลดคู่มือApplication สำหรับคณะกรรมการสหกรณ์ในการตรวจสอบการดำเนินการของสหกรณ์ประจำวันอย่างรวดเร็ว จากทุกที่ ทุกเวลา และกำกับสหกรณ์ได้อย่างโปร่งใส ดาวน์โหลดคู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้ง ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ เมื่อวันที่ 12 - 30 ตุลาคม 25 ...


เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง, สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ, หัวหน้ากลุ่มงานใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และข้าราชการบำนาญ ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจ ...


อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ข้อ 72. และข้อ 107. ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 31 ครั้งที่ 13/2564 เ ...


อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ข้อ 72. และข้อ 107. ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 31 ครั้งที่ 12/256 ...


อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับ (ฉบับที่ 2) ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ข้อ 102. ข้อ 103. ข้อ 104. และข้อ 105. ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการด ...


ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์