ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ สำหรับตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา ดาวน์โหลดคู่มือApplication สำหรับคณะกรรมการสหกรณ์ในการตรวจสอบการดำเนินการของสหกรณ์ประจำวันอย่างรวดเร็ว จากทุกที่ ทุกเวลา และกำกับสหกรณ์ได้อย่างโปร่งใส ดาวน์โหลดคู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด หมวดที่ 4 ข้อ 11. ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหว ...


ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด (ชุดที่ 30) ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 มีมติให้สมาชิกยื่นเอกสารขอรับทุนส่งเส ...


อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด หมวดที่ 4 ข้อ 11. ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหว ...


อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด หมวดที่ 4 ข้อ 11. ประกอบที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 30 ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 5 ...


อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 11. ข้อ 12. และข้อ 107. ที่ประชุม คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 29 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ได้จัดทําโครงการเงินก ...


ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์