ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ สำหรับตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา ดาวน์โหลดคู่มือApplication สำหรับคณะกรรมการสหกรณ์ในการตรวจสอบการดำเนินการของสหกรณ์ประจำวันอย่างรวดเร็ว จากทุกที่ ทุกเวลา และกำกับสหกรณ์ได้อย่างโปร่งใส ดาวน์โหลดคู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด ข้อ 72. และข้อ 107. ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ ชุดที่ 30 ครั้งที่ 12/2563 ...


อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด ข้อ 72. และข้อ 107. ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ ชุดที่ 30 ครั้งที่ 12/2563 ...


อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด หมวดที่ 4 ข้อ 11. ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหว ...


ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด (ชุดที่ 30) ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 มีมติให้สมาชิกยื่นเอกสารขอรับทุนส่งเส ...


อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด หมวดที่ 4 ข้อ 11. ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหว ...


ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์