ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ สำหรับตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา ดาวน์โหลดคู่มือ



Application สำหรับคณะกรรมการสหกรณ์ในการตรวจสอบการดำเนินการของสหกรณ์ประจำวันอย่างรวดเร็ว จากทุกที่ ทุกเวลา และกำกับสหกรณ์ได้อย่างโปร่งใส ดาวน์โหลดคู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด (ชุดที่ 29) ครั้งที่ 7/2562 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีมติให้สมาชิกยืน่เอกสารขอรับทุนส่งเส ...


เรื่อง เปลี่ยนแปลงเงินฝากออมทรัพย์/ออมทรัพย์พิเศษ "ให้สมาชิกฝากเงินได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือน ต่อบัญชี โดยไม่รวมกับยอดเงินที่สมาชิกฝากโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน ...



สำหรับตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในการกำกับดูแลสหกรณ์ ลดการเกิดทุจริต ชมคลิปวิดีโอการใช้งาน ที่มา กรมตรวจบัญชีสหก ...


โครงการเงินกู้ชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย บ้านและที่ดิน (ระยะที่ 1) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 จนกว่ายอดเงินระยะที่ 1 จำนวน 30,000,000.00 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ...


ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์