ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ สำหรับตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา ดาวน์โหลดคู่มือApplication สำหรับคณะกรรมการสหกรณ์ในการตรวจสอบการดำเนินการของสหกรณ์ประจำวันอย่างรวดเร็ว จากทุกที่ ทุกเวลา และกำกับสหกรณ์ได้อย่างโปร่งใส ดาวน์โหลดคู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 (นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์) ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด ...


อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัต หมวดที่ 4 และข้อ 10 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวั ...


ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอออกกฎกระทรวงเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดําเนินงานและการกํ ...


อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด หมวดที่ 4 ข้อ 11. ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหว ...


ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด (ชุดที่ 30) ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 มีมติให้สมาชิกยื่นเอกสารขอรับทุนส่งเส ...


ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์